Rammer for konfirmanttiden

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier :

Planarbeid, rammevilkår, tilrettelegging, bederskap, forventningsavklaring og annet praktisk du trenger til konfirmanttiden.

Konfirmasjonen gjennomføres normalt det året konfirmantene fyller 15 år.

Konfirmasjonstiden gjennomføres over et tidsrom på minimum åtte måneder og har et anslått omfang på 60 timer. I løpet av et døgn på leir eller liknende kan det beregnes inntil åtte timer trosopplæring. For å ivareta at konfirmasjonstiden gir jevnlig kontakt mellom konfirmanter og menighet, kan ikke leir utgjøre mer enn 50 prosent av konfirmasjonstidens totale omfang.

Konfirmasjonstiden gjennomføres i rammen av menighetens fellesskap, i et samvirke mellom ansatte og ulønnede medarbeidere. Konfirmasjonstidens helhetlige preg og store omfang gjør det naturlig at menighetens stab samarbeider tverrfaglig om planlegging og gjennomføring, slik at undervisning, gudstjenesteliv, diakoni, kirkemusikk og samarbeid med menighetens øvrige arbeid inngår i en helhetlig tilrettelagt konfirmasjonstid i rammen av menighetens fellesskap.

Kirkeloven fastslår i § 36 at «Konfirmasjonsopplæring skal ikke legges til skolens tid, med mindre særlige grunner tilsier det og kommunen har gitt sitt samtykke. Med særlige grunner menes tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, avstander som krever skoleskyss eller liknende forhold som gjør det svært vanskelig å gi et tilfredsstillende opplæringstilbud utenom skolens tid.»

 

I løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene ha arbeidet med alle hovedtemaene i trosopplæringens innhold, slik disse er beskrevet i kapittel 3 i denne planen. Utvelgelsen av innhold må ses i forhold til menighetens totale trosopplæringsplan, og må bygge på den trosopplæringen konfirmantene tidligere har tatt del i gjennom oppveksten. Det må legges vekt på at konfirmasjonstiden skal gi en videreføring, og ikke bare være en repetisjon og oppsummering.

I løpet av konfirmasjonstiden skal alle ha arbeidet med trosbekjennelsen, Fadervår og budene. De skal være fortrolige med gudstjenesten, sakramentene og kjenne Bibelens store fortelling, sett i lys av sin egen og fellesskapets fortelling. Konfirmasjonstiden skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at konfirmantene kan se seg som skapt, elsket, frelst og holdt oppe ved Guds kjærlighet. Konfirmantene skal arbeide med egen tro og undring gjennom samtale og refleksjon. De unge skal kjenne til og få anledning til å delta i ulike former for tro i praksis som gir kunnskap og trosopplevelser. Gjennom konfirmasjonstiden skal det legges til rette for at konfirmantene kan bli kjent med og delta i deler av menighetens arbeid.

Rammer for konfirmasjonstiden

Konfirmantplan – Det er viktig å se arbeidet med konfirmanter i lyset av annet kontinuerlig arbeid med trosopplæring.

Lokal konfirmantplan (mal)

Byggeklosser –  Samarbeid med kontinuerlig arbeid og organisasjoner

 

Mangfold og inkludering – Hvordan tilrettelegge slik at ungdom fra «utsatte grupper» kan ha sin plass i fellesskapet? Ressurser som imøtekommer dette.

Like muligheter for alle – I møte med barn og unge med særlige behov for tilrettelegging – hvordan er ansvarsforholdet mellom kirken og det offentlige? Dette er et hefte som tar for seg konkrete spørsmål om rettigheter, plikter og ansvarsforhold i dette.

Nettkonfirmant – Nettkonfirmant er utviklet av Sjømannskirken for konfirmanter i utlandet og for menigheter i Norge. Konfirmanter som bor i utlandet og menigheter i Norge kan registrere seg her. Konfirmanter som bor i Norge som har behov for nettundervisning må forhøre seg med sin lokale menighet.

Inkludering og tilrettelegging – Ressurser til trosopplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelser og spesielle behov

Ressurser fra Døvekirken – Hvilke tilbud har hørselshemmede barn i kirka?

Tilrettelegging – Arbeidet med å legge til rette undervisningssituasjonen for konfirmanter med spesielle behov, kan komme hele konfirmantkullet til gode. Innholdet i undervisningen må være sentralt og konkret.

 

Beredskapsplaner – Tips og eksempler på beredskapsplaner og sikkerhetsanalyser når man skal arrangere leir og overnatting i menigheten.

Mot vold og seksuelle overgrep –  Rutiner, beredskapsplaner og politiattest

Sikkerhetsplan for leir – Sikkerhets- og beredskapsplan for arrangement / leir / reise med barne- og ungdomsgrupper

Grenser som skaper – Praktiske øvelser som lar ungdommene bli kjent med grensene sine og lar dem utvikle varhet for andres grenser på forskjellige felt.

Forebygging av seksuelle overgrep – Her finner du omfattende ressursmateriell til forebygging og håndtering av seksuelle overgrep fra LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Trygge rom – I møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge, er det nødvendig med både varhet og kunnskap. Ressursen inneholder blant annet en sårbarhetsanalyse, hvor man med utgangspunkt i sårbarhet går gjennom trosopplæringens forskjellige faser og behov.

Spiseforstyrrelser – Informasjon om spiseforstyrrelser og tips til deg som er bekymret.

Ansvarsavklaring og tverrfaglig samarbeid – Om ansvar, roller og tverrfaglig samarbeid – som er en viktig dimensjon i trosopplæringen.

Fravær – Hvilke krav kan stilles til fremmøte til undervisning/leir for å kunne konfirmeres.

Forventninger, regler og avtaler – Det er viktig at forventinger, regler og avtaler kommuniseres tydelig.

Liturgiske retningslinjer for kateketer og diakoner

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn