På sporet

På sporet er en vandring i troen og i livet på vei til å bli myndig. I På sporet vil unge få en erfaring av å være på vandring i naturen og i de store spørsmålene i livet. Gjennom refleksjon og samtale om verdier, valg, tros- og livshistorie, er man sammen på sporet av en tro for livet.

Hva er På sporet?

På sporet er en vandring i troen og i livet på vei til å bli myndig.

På sporet er en vandring:

 • for unge på vei til å bli myndig
 • i fellesskap i naturen
 • med refleksjon og samtale om tro og liv
 • som tar i bruk bibel, bønn og symbolhandlinger

På sporet vil gi en erfaring av:

 • å være i naturen i bevegelse og stillhet
 • at kirken er et sted for å markere overganger i livet
 • at kristen tro kan gi en retning i livet og en bekreftelse av menneskets verdi
 • en tro som utfordrer til å ta modige valg for jorda, våre medmennesker og oss selv

Hvorfor På sporet?

Her er noen refleksjoner om bakgrunn og begrunnelse for På sporet.

Myndig

På veien mot å bli myndig, er kirken et sted som har språk for noen av de brytningene ungdommene kan oppleve. Dette kan være tema som identitet som skapt og elsket, forankring og oppbrudd, tilhørighet og frigjøring, selvbilde og gudsbilde, være og gjøre, alene og sammen.

Det å gi rom for at ungdommene kan være på sporet av seg selv er en kirkelig oppgave. Kirken har en oppgave i å utruste ungdom for utfordringer i livet og trosspørsmål, slik at troen blir en erfart tro og meningsbærende gjennom livet.

Som myndig i eget liv, utfordres man til å gjøre valg og finne ut av hvordan man vil leve sitt liv. Det gjelder også for troen. Å ha en myndig tro er å få et eierskap til troen som både er forankret kirkens tro og tradisjon og i seg selv.

Menighetens trosopplæring skal bidra til kristen livstolkning og livsmestring.

Gjennom På sporet får ungdommene mulighet til å reflektere over hva de vil ta med seg videre i livet av det de har opplevd og erfart til nå i kirken. Hva de ønsker å legge fra seg/la ligge igjen? Hvordan de vil at dette skal prege de valgene de vil gjøre? Hva de er takknemlig for? Hva som er en myndig tro – livet i dåpen.

Generasjon prestasjon

Vår tids ungdommer omtales noen ganger som «generasjon prestasjon». Psykiater Finn Skårderud er en av flere fagfolk som har kalt dagens ungdom for «generasjon prestasjon». Betegnelsen er ment å fange opp at mange av dagens ungdommer opplever at de ikke skal være bra nok, men best. De har alle mulighetene foran seg, og det er dermed en sterk forventning om at de skal bli noe. Samtidig legges det ikke noen tydelige føringer for hva dette «noe» er, utenom at det skal være veldig bra. De har tross alt alle mulighetene foran seg, og det påhviler dem et ansvar om å ta bruk disse mulighetene, for de blir fortalt at de kan nå så langt de vil bare de jobber hardt nok for det. I frykten for å feile og ikke innfri det opplevde kravet om å prestere godt drives mange unge til å prestere uten at de har noe særlig glede av det. Slik Skårderud formulerer det: Snarere enn mestringsglede er det en ytelsestvang som motiverer dem. De føler at de må «levere». Disse refleksjonene er hentet fra en artikkel på nettsiden psykologisk.no som også sier at mange unge ser ut til å fokusere mer på det de ikke har fått til framfor det de har fått til. Da blir det lite tid til å glede seg over det en gjør, oppnår og opplever.

Ungdata-undersøkelser viser at helseutfordringer for ungdom i dag primært er stress og psykisk helse. Ungdommens helseplager har ofte sammenheng med at de opplever redusert mestringsfølelse, prestasjonskrav på for mange områder og krevende familiesituasjoner. Muskelsmerter, hodepine, angst, depresjon, utmattelse og pusteproblemer er noe av det som kjennetegner «Generasjon prestasjon», leser vi i en kronikk hos Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Relevante spørsmål vi som arbeider i kirken må stille oss, er: Hvor og når finner ungdom rom og tid til å reflektere over identitet og engasjement? Hvor finner de hvile fra prestasjon, stress og bekymring? Hvilke grep gjør de for finne stillhet? Hvordan kan ungdom få hvilepuls? Hva kan kirken bidra med av verdier inn i voksenlivet? Hvordan bidra til kristen livstolkning og livsmestring i en slik kultur?

Les mer i saken fra ungdomsrådet i Oslo «Stress less»

Les Ane B. Kjellaug sin kommentar i Vårt Land «Presset til perfeksjon»

Les mer i artikkelen fra Aftenbladet 16-åring mot «hjerneråte» på sosiale medier

Hvorfor vandring?

Å være menneske er å være på vandring – på vandring gjennom livet. Alle vandringer består av OPPBRUDD eller OVERGANGER, VEIEN og MÅLET.

Å være en pilegrim er å være underveis – å begi seg ut i det som er fremmed, våge å være i nytt terreng og oppsøke ukjente landskap i naturen og i vårt indre landskap på vei mot et mål. Det kan være å våge å se sitt liv med nye øyne og bryte opp fra gamle livsmønstre og være åpen for forandring.

Å leve er å være underveis. Gud er der.

Å være i bevegelse er i seg selv avstressende og er godt for vår psykiske helse. Å være på vandring i naturen og bruke kroppen kan være en erfaring av å være et helt menneske.

Ved å få verktøy for å være alene og å være stille, kan dette gi en erfaring som kan bidra til livsmestring. Det rike livet med enkle midler.

En vandring er en prosess, en indre reise hvor vi blir bedre kjent med oss selv og kanskje når fram til en større klarhet. Vandringen/prosessen er i seg selv viktig.

Tidebønnene gir en kristen livstolkning, som kan fungere som et svar eller kommentar til inntrykkene som er skapt gjennom vandringen, både gjennom naturinntrykk og gjennom den inder prosess som oppstår gjennom å gå lange strekninger og bevege seg fram mot et mål.

TAKK

Innholdet er utviklet på bakgrunn av ressurser fra boka «På sporet av noe ekte» av Vegard Holm, Nordfjord folkehøgskole, Øytun folkehøgskole, studentprestene ved De teologiske Menighetsfakultet, Tomasgården, prostidiakon Eilev Erikstein, Ung kirkesang, Samisk kirkeråd, Klimapilegrim.no, Hareid, Åfjord, Hamarøy og Hana menigheter. Takk for gode innspill!

Har du tilbakemeldinger eller forslag til endringer om På sporet, kontakt Kjersti Kolbjørnsrud: kk768@kirken.no

Skriv ut denne beskrivelsen.  

PLANLEGGING AV PÅ SPORET

Dette er ressurser og forslag til hvordan det er mulig å tenke om planleggingen av På sporet. Utformingen av tiltaket – omfang, for- og etterarbeid må innrettes slik at det blir overkommelig . Rammen for opplegget kan strekkes og krympes etter de ulike ressursene menigheten har.

Hvordan kan konfirmasjonstiden, tiltak i trosopplæringen, ledertrening og øvrig ungdomsarbeid henge sammen? I dokumentet «Byggeklosser»  er målet å sette dere på sporet av hvordan Konfirmantreunion, VIDERE og På sporet kan bygges sammen med menighetens helhetlige arbeid med ungdomsfasen.

FORSLAG TIL INNHOLD I VANDRINGEN

Impulser

Impulser setter noe i gang. Det starter noe. Impulsene vi gir her skal sette deltakerne på sporet av hva de skal være med på og hvorfor.

Tankestreker

Med tankestreker inviteres deltakerne til en tenkepause – til å tenke noen lange, dype eller nye tanker. Her får dere noen forslag til innledende refleksjoner og spørsmål til individuell refleksjon eller samtale.

Symbolhandlinger

Å tro handler ikke bare om tanker og følelser, å tro er også å gjøre. Det er en måte å være i verden på. Derfor er det fint å kunne gjøre symbolhandling i løpet av vandringen. En symbolhandling for tro kan bidra til ny livsmestring.

Rast

Ha gjerne et måltid ute i naturen. Det er både sosialt og en opplevelse å lage god mat sammen på bål. Mat på bål kan skape fin stemning og er en naturopplevelse i seg selv. Her finner du forslag til enkel bålmat og tips til bålbrenning.

Tidebønner

Det er fint for å kjenne på hvilepuls og ha små stopp med bønner og ettertanke underveis. Her er forslag til tekster, bønner og liturgisk avslutning fra noen som har gått vandringer har brukt.

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er en viktig del av planleggingen. Både for å gjøre tiltaket kjent, og for å fortelle aktuelle deltakere hva På sporet er.

VISUELL PROFIL

Skal du reklamere for På sporet finner du her logoer du kan bruke. Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og velg «lagre som»:

Klikk på bildet for å laste ned logo i jpg-format

Logo for På sporet.

 

Last ned logo i jpg-format

Last ned logo i png-format

Last ned logo i pdf-format

 

 

 

 

LOGOER TIL BRUK I DESIGNPROGRAM

Last ned en pakke med filer i formatene ai, eps, jpg, png og pdf, i CMYK, PMS eller RBG

ANDRE RESSURSER

Her finner du flere ressurser til inspirasjon og tips.

Bålet – en samisk samlingsplass

 • Ved bålet. Mal for hvordan en kan lage et samisk innhold i en samling ved bålet, i en lavvu eller en gamme. Etter nordsamisk tradisjon.

Pedagogisk materiell og ressurser: 

Bøker til utdeling/bruk:

 • Vegard Holm, På sporet av noe ekte, Luther forlag 2013. Om boka og de første to kapitlene i ressursbanken.no
 • Kristuskransen Skatten og perlene, Egon Askvik, Verbum 2013.
 • 157 bønner. En samling av 157 bønner som passer for På sporet deltagere. Laget av Luther Forlag og Acta.

Om mat og bål:

Relaterte ressurser