Inkludering og tilrettelegging

Her finner du ressurser til trosopplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelser og spesielle behov

Foto: Erik Thallaug

Du kan finne både menighetspedagogiske og spesialpedagogiske bøker, spesifikke dåpssamtaler til foreldre med funskjonshemmede barn, og lenker til nettsider med mer info og forklaring av forskjellige diagnoser og organisasjoner.

Hjelp til å skape en inkluderende menighet, fra Borg bispedømme: kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/inkludering/

 

Diasbility theology – Temanummer fra Nytt norsk kirkeblad. Temanummeret har bakgrunn i dokumentet «The gift of being» som ble vedtatt på Kirkenes verdensråd sitt møte sommeren 2016. I temanummeret diskuteres spørsmål som «Hvordan snakker vi om variasjoner i funksjonsevne og funksjonsnedsettelse som erfaring og livsvilkår?» og «Kan kirken og teologien bidra til å skape en kultur for tilgjengelighet i samfunnet generelt og i de enkelte menighetene?». Les temanummeret.

Universell utforming et spørsmål om verdier og menneskesyn – av Inger Marie Lid. Denne boken vil utvikle forståelsen av universell utforming i lys av samfunnets grunnleggende demokratiske verdier. Universell utforming handler om deltakelse og derfor også om menneskers samhandling med ytre omgivelser bredt forstått. Slik aktualiserer universell utforming tenkningen om menneskers vilkår, menneskesyn og de sosiale, kulturelle, fysiske og politiske omgivelser. Boken målbærer en viktig oppgave for fagfeltet: å bidra til et samfunn som har plass og rom for alle og er et bidrag til utviklingen av et felles kunnskapsgrunnlag for et tverrfaglig arbeid med universell utforming. Les mer eller bestill boka.

En kirke for alle Funksjonshemmede i kirken – av Torill Edøy. Kirken skal være en kirke for alle. Da må ordene fra apostelen Paulus om at kirken er et legeme med ulike lemmer tas på alvor. Torill Edøy beskriver hvordan man kan legge til rette for at funksjonshemmede skal kunne bli en naturlig del av det kristne fellesskapet. Forfatteren tar utgangspunkt i funksjonshemmedes og pårørendes egne erfaringer når hun drøfter kirkens integrering av mennesker med funksjonshemninger. Utgitt i samarbeid med Kirkerådet. Bestill boka.

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle – I møte med barn og unge med særlige behov for tilrettelegging – hvordan er ansvarsforholdet mellom kirken og det offentlige? Et hefte som tar for seg konkrete spørsmål om rettigheter, plikter og ansvarsforhold i dette. Les heftet. Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Sammen skal vi bygge menighet Når mennesker med utviklingshemming blir kirkens veiledere – av Tor Ivar Torgauten. Hvordan kan kirken gi mennesker med utviklingshemming sin rettmessige plass i kirkens tro og liv? Hvordan kan mennesker med utviklingshemming føre oss til kilder som skaper fornyelse i vår kirke? Leserne utfordres til, hver på sin måte, å bidra til at mennesker med utviklingshemming får mulighet til aktiv deltakelse i menighetens liv, på alle plan. Bestill boka.

Velkommen til verden En veileder til foreldre som har fått barn med spesielle behov – av Inger Billington. «Velkommen til verden» er skrevet spesielt til foreldre som har fått barn med spesielle behov. Den er ment som et tillegg til spedbarnsbøker og andre bøker til nybakte foreldre. I denne boka beskriver Inger Billington vanlige reaksjoner hos foreldre som har fått et barn med spesielle behov. I tillegg viser hun hvordan man kan involvere søsken, besteforeldre, tanter, onkler og venner. Bestill boka.

Se, høre, gjøre – av Kristin Molland Nordeval, gir allsidig hjelp til kirkelig ansatte og andre som skal formidle kristendom til barn og unge med psykisk utviklingshemming. Boken gir en innføring i hva psykisk utviklingshemming er og tar opp spørsmål omkring den nye ansvarsreformen. Hvordan møte familiens og søskens situasjon tas også opp. Men boken er først og fremst en metodikk med impulser til forskjellige typer opplegg og eksempler. Hovedvekten ligger på konfirmasjonstiden med et undervisningsopplegg som tilpasses lokale forhold alt etter behov. Det gis også eksempler på ulike modeller for konfirmantundervisning.

Gjør døren høy, gjør porten vid – av Kirkerådet. Dette heftet er ment som en hjelp til menighetsråd og fellesråd i deres arbeid med å legge til rette for funksjonshemmedes deltakelse i gudstjeneste- og menighetsliv. Hefte kan brukes til sjekkliste vedrørende praktiske forhold som menighetene jobber med. Les boka her.

En glemt dimensjon – av pedagoger, prester, foreldre og venner. Redigert av Frank Ulmer Jørgensen og Anette Jensen. Forfatterne skriver på bakgrunn av egne erfaringer og uttrykker samstemmig, at utviklingshemmede – når de får mulighet å utfolde det – ofte er i besittelse av et rikt religiøst liv. Religion kan spille en vesentlig rolle også i deres liv. Bestill boka.

 Bibelboka mi – av Tor Ivar Torgauten. Klassisk bibelbok (på begge målføre og på samisk og kvensk). 16 utvalde bibelforteljingar, med salmar og bøner, som er knytt saman. Illustrasjonar i heilfigur, klåre fargar og med ein enkel tekst. Tilpassa barn med utviklingshemming – men fungerer like greitt for alle barn. Illustratør: Annlaug Auestad. Bestill boka.

Eg Òg – Jostein Bildøy. Omhandlar utfordringar i konfirmanttida når ein får konfirmantar med multihandikap og korleis ein løyser desse. Ei praktisk bok. Forfattaren har også personlege erfaringar med dei utfordringane som vert presentert i boka. Bestill boka. Boka kan kjøpes som lydbok hos KABB.

I samme fellesskap – Tor Ivar Torgauten (red). Ei handbok i inkluderande konfirmantarbeid. Gjennom praktiske erfaringar får ein gode tips i korleis ein kan leggja til rette konfirmantåret. Å leggja til rette er ikkje ei oppgåve for spesielt interesserte, men er og skal vera ein gjennomgåande strategi for kvar kyrkjelyd. Bestill boka.

Kirkeårets fortellertekster – bind 1 og 2 Mange ulike kyrkjelydar har jobba med alle forteljartekstane i kyrkjeåret, vanlegvis i form av enkel dramatisering. Gruppene har vore breidt samansett av barn, unge, vaksne og eldre.  I desse gruppene har ein gjennomgåande også hatt deltaking av menneske med utviklingshemming. Dette er erfaringsbasert materiale – der tilgjenge, deltaking og visualisering er nøkkelord. Bestill bøkene.

Levende bibelfortellinger – av Rune Rasmussen. Sjå også bibelkort og CD med illustrasjonar. Alt knytt til konfirmantopplegget «Se, smak og kjenn». Visualisering av bibelforteljingar og av gudstenesta.  Fungerer godt i ei liturgisk ramme. Vart i utgangspunktet laga som eit opplegg tilpassa unge med autisme. Passar likevel godt for alle konfirmantar med særskilt behov for strukturerte samlingar. Bestill. Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

 

 

Døvekyrkja. Tilsette i Døvekyrkja kan gje vegleiing i forhold til spørsmål om trusopplæring og konfirmasjon, med tanke på barn og unge med hørselshemming.

Barne -og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Ei god nettside med eit innhald som retter seg direkte inn mot målgruppene. Også eit rikhaldig nettbibliotek, med oversikt på mange aktuelle boktitlar.

FFO, eller «Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon», er ein paraplyorganisasjon for 72 ulike diagnoseforeningar/interesseorganisasjonar. Nyttig oppslagsportal for deg som kjem borti barn og unge med diagnosar du gjerne ikkje har høyrt om. Lett og oversiktleg kunnskap om diagnosar.

SAFO, eller «Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner», er ei tilsvarande samanslutning av interesseorganisasjonar som FFO. Det er likevel berre 3 organisasjonar under denne paraplyen («Foreningen Norges Døvblinde», «Norsk Forbund for Utviklingshemmede» og «Norges Handikapforbund»). Dei to sistnemnde organisasjonane er likevel store og viktige som interesseorganisasjonar.

KABB– kristent arbeid blant blinde og svaksynte, har lydbøker og høyrespel for barn og unge. Kan vera aktuelt for mange barn uavhengig av funksjonsnivå  – og langt fleire enn barn som er blinde og svaksynte.

Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger er en av de nasjonale kompetansetjenestene under spesialisthelsetjenesten, og er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet. Frambu er en møteplass for familier og fagersoner som passer til både barn og voksne – gjennom hele livsløpet.

Rarelink er en skandinavisk lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.

Hjelpemiddeldatabasen er en nettside hvor du kan kjøpe produkter som rullestol, alarmer, tilpassede toalett osv., for barn og voksne.

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning, ble opprettet av Sosial- og helsedirektoratet i 2006. NAKU’s overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemning i Norge.

NevSom –  Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier: AD/HD, Tourettes syndrom og hypersomnier. En nettside hvor du kan finne forskjellige materialer som kurs, tidsskrifter, bestille materiell og kontaktinfo.

NFU – norsk forbund for utviklingshemmede, er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige rettigheter.

NHF – Norges Handikapforbund er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Trastad samlinger er et museum hvor psykisk utviklings- hemmede er satt i fokus. Her vil du blant annet finne en presentasjon av deres historie og kunst.

Vår inkluderende menighet – Borg biskop og bispedømmeråd ønsker å gi menighetene konkret hjelp til å skape en inkluderende menighet, og har laget en ressursside til nettopp dette. Her finner du sjekkliste for hvordan bli en inkluderende menighet, ressursmateriale og mer.

Relaterte ressurser