Hvordan beregne timetall i forhold til planens veiledende omfang på 315 timer?

Menighetens trosopplæringsplan bygges i de fleste menigheter hovedsakelig opp av breddetiltak som oftest er tidsavgrensede. Denne forståelsen ligger til grunn for det veiledende omfanget på 315 timer i «GUD GIR – VI DELER».

NoU 2000:26 ”Utvalget har kommet fram til et dåpsopplæringsprogram med avgrensede tiltak tilsvarende 315 timer pr. døpte barn. … I tillegg til dette kommer det som barna og de unge selv velger å delta på av kontinuerlige tiltak (Leirer og grupper, kor, klubber, speider og søndagsskole) som gjennom årene kan utgjøre et betydelig timetall.” (Punkt 5.3.7, s.61)

Utdeling av materiell til hjemmet er en ressurs for trosopplæringen i hjemmet, men det er krevende å beregne hvor mange timer dette genererer av trosopplæringsaktivitet. Framfor å estimere timer knyttet til trosopplæringsaktivitet i hjemmet, bør planens totale omfang sees i lys av i hvilken grad utdeling av slikt materiell inngår i menighetens plan.

Dersom et kontinuerlig tilbud når bredden av de døpte, kan dette tilbudet legges inn i planen. Dette vil trolig medføre at det totale omfanget som menigheten tilbyr vil overstige 315 timer, jfr eksempel 1 nedenfor.

3 eksempler på hvordan barnekoret kan inngå i menighetens plan for trosopplæring:

1. Alle 6-8-åringene på øya synger i barnekoret (2 timer/uke, 40 uker/år, 80tx3år = 240t).

Med en konfirmasjonstid på 60 timer, vil planen bare med disse to tiltakene ha et omfang på 300 timer med reell breddeoppslutning. Trosopplæringsplanen i denne menigheten vil få et omfang på mer enn 315 timer over 18 år, fordi planen skal gi et tilbud for hele aldersspennet 0-18.

2. Barnekoret har ansvar for et tidsavgrenset opplegg for 7-åringene med 4 øvelser og en helg (20 t)

3. Barnekoret fremfører musikal, alle 6-8-åringer er invitert til forestilling med påfølgende fest (3 timer x 3år = 9 timer trosopplæring).

I eksempel 1 er det kontinuerlige tiltaket et tiltak som reelt når alle i aldersgruppen, og kan derfor integreres i menighetens systematiske trosopplæring for alle døpte. Når et kontinuerlig tilbud inngår i planen, må innholdet beskrives og innpasses i menighetens helhetlige plan. I eksempel 2 og 3 har barnekoret en funksjon som samarbeidspartner ved gjennomføring av et breddetiltak for et eller flere årskull. Gjennom et slik samarbeid kan det eksisterende trosopplæringsarbeidet integreres i et breddetiltak. Menigheten får verdifull hjelp til å gjennomføre gode breddetiltak og det kontinuerlige arbeidet får en bred kontaktflate som igjen kan føre til flere deltakere i det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet.

Planen er ikke et mål i seg selv, men er realisert først når den blir til trosopplæring for barn og unge i menigheten.

Lykke til med planarbeidet!