Tverrfaglig samarbeid

Fra Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER s. 34

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å nå målene for menighetens trosopplæring. Trosopplæringens omfang og helhetlige læringssyn utfordrer staben til tverrfaglig samarbeid, der den enkelte ut fra sin arbeidsinstruks, kompetanse, erfaring og nådegaver deltar i menighetens planlegging og gjennomføring av trosopplæringen.

Det er et ledelsesansvar å legge til rette for at alle ansatte sammen kan bidra med sin kompetanse i en fornyet trosopplæring. Menighetens øvrige planer må ses i sammenheng med planen for trosopplæring, og de ansatte må bruke ressurser og arbeidstid til beste for å gjennomføre de tiltak som er vedtatt i menigheten.

Sammen med barne- og ungdomsarbeidere, trosopplæringsmedarbeidere, kateketer, prester, menighetspedagoger, diakoner, kirkemusikere og andre i feltet undervisning, er de ansatte med andre hovedoppgaver også nødvendige for å gjennomføre menighetens trosopplæring.

– Diakonien bringer viktige anliggender inn i trosopplæringen som skal gi livshjelp, som skjer i fellesskapet og som skal være tilrettelagt for mennesker i ulike livssituasjoner.

– Kirkemusikalske aktiviteter for barn og unge er en god arena for læring av bibeltekster, liturgi og salmer. Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og en sentral arena i trosopplæringen. Kirkemusikeren har dermed viktige oppgaver i tilknytning til trosopplæringen.

– Kirketjener og administrativt personell har nøkkelfunksjoner, siden de ofte møter barn, unge og foreldre/foresatte i forbindelse med ulike tiltak. Måten de utfører sitt arbeid på er med å prege folks inntrykk av kirken.

Tverrfaglighet i det utøvende arbeidet i møte med barn og unge er avgjørende for å lykkes med en fornyet trosopplæring. Tverrfaglighet favner også frivillige medarbeidere. Det er viktig å legge til rette for godt samvirke mellom de ansatte og de frivillige medarbeidernes kompetanse, og å finne rutiner for hvordan tverrfaglig samarbeid kan utvikles. Tverrfagligheten omfatter dessuten frivillige medarbeideres profesjonelle kompetanse.