Kommunikasjonsarbeid

Fra Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER s. 35

Målsettingen om å ha jevnlig kontakt med alle døpte fra 0 til 18 år stiller menigheten overfor store kommunikasjonsutfordringer. Det er viktig å øke både den generelle kjennskapen til det lokale trosopplæringsarbeidet, og å drive informasjonsarbeid og markedsføring for de ulike aktivitetene som finner sted i kirke og menighet.

Å bygge opp et godt omdømme og innarbeide nye tiltak krever planmessig kommunikasjonsarbeid over tid. Kommunikasjon og markedsføring rettet mot grupper som ikke aktivt søker informasjon om det som skjer i kirkens regi bør prioriteres.

I tilknytning til planene for de ulike tiltakene må det utarbeides egne strategier for kommunikasjon og markedsføring. Der bør det gå fram hvordan menigheten kan ta i bruk både betalte og ubetalte kommunikasjonskanaler.

Det er nødvendig å sette av menneskelige og økonomiske ressurser til dette arbeidet. Menighetenes nettsider skal gi informasjon om trosopplæringsarbeidet, men det er også nødvendig å ta i bruk kommunikasjons- og markedsføringskanaler som når direkte fram til deltakerne. Det må legges til rette for nye former for interaktiv nettbasert kommunikasjon i trosopplæringsarbeidet.

Skriftlig materiale som plakater, brosjyrer og pressemeldinger bør, i den grad det er mulig, følges opp med personlig kontakt. Erfaringer viser at det er lett å få omtale av arrangement både i lokalaviser og radio, men ofte krever pressemeldinger oppfølging med telefon eller e-post. Det kan være hensiktsmessig å peke ut en eller flere i menigheten som har et spesielt ansvar for kommunikasjonsarbeidet.

Det er utarbeidet en grafisk profil og et sett med maler og illustrasjoner til bruk ved utforming av trykksaker og nettsider. Menighetene skal informere om at trosopplæringen vil bli tilrettelagt slik at alle skal få mulighet til fullverdig deltakelse, uavhengig av livssituasjon og funksjonsevne. Det bør tydeliggjøres i invitasjoner og det bør etterspørres informasjon ved påmelding.