Barn og unges medvirkning

Fra Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER s. 28

Plan for trosopplæring vektlegger barn og unge som fullverdige deltakere i menighetens fellesskap. Under overskriften «Vi deler» fokuseres det på at i menighetens fellesskap veksler en mellom å være mottaker, deltaker og medarbeider i menighetens arbeid.

Medvirkning kan i kirken særlig begrunnes ut fra det kristne menneskesynet, dåpssynet og forståelsen av det allmenne prestedømme. Barn og unges rett til medvirkning er også satt på dagsorden i samfunnet forøvrig. Medvirkning innebærer innflytelse på avgjørelser og prosesser slik at den enkeltes syn får konsekvenser for beslutninger som fattes, og at egen deltakelse bidrar til handling. I dette ligger retten til å bli møtt med anerkjennelse og respekt, og til å gi barn og unge rom til å uttrykke seg.

Menigheten skal utvikle en relevant trosopplæring som deltakerne har eierskap til og motivasjon for å delta i. Alle barn og unge har ressurser å bidra med i form av ideer og ønsker, kunnskap og engasjement. I arbeidet med menighetens lokale trosopplæringsplan må en derfor legge til rette for reell medvirkning i ledelse, planarbeid, gjennomføring og evaluering av trosopplæringen. Medvirkning ivaretas både gjennom pedagogiske metoder og organisatoriske tiltak. Konkret kan slik medvirkning ivaretas ved å inkludere barn og unge i de organer som leder og tar avgjørelser, ved å konsultere barn og unge gjennom referansegrupper eller brukerevalueringer og ved å legge til rette for barn og unges deltakelse og medarbeiderskap i gjennomføringen av trosopplæringen.

Gjennom deltakelse i form av lederoppgaver og tillitsverv i lokalmenigheten og de frivillige organisasjonene kan barn og unge utøve reell innflytelse og utvikle sin demokratiforståelse. Trosopplæringen har også en viktig oppgave i å gi opplæring og motivasjon til å ta del i kirkedemokratiet gjennom deltakelse i valg til menighets- og bispedømmeråd ved oppnådd religiøs myndighetsalder det året de fyller 15.

At barn og unge har rett til medvirkning innebærer at de ulike aktørers rolle og den enkeltes ansvarsforhold i fellesskapet tydeliggjøres. Voksne har fortsatt ansvar – som foreldre/foresatte og faddere eller som tillitsvalgte og ansatte med oppgaver i trosopplæringen. For de yngste aldersgruppene er det helt nødvendig at voksne har ansvar for oppdragelse og undervisning. Medvirkningen må ivaretas ut fra de forutsetningene barn og unge til enhver tid har.