Planverktøy for trosopplæring

Planverktøy for trosopplæring – et verktøy for å planlegge, gjennomføre, utvikle og rapportere menighetens trosopplæringsarbeid.

Planverktøy for trosopplæring (lansert april 2015) er en videreføring av plan- og rapporteringsverktøyet som menighetene frem til og med 2014 brukte til å lage lokale trosopplæringsplaner og rapportere sitt trosopplæringsarbeid i. Verktøyet er laget på en ny teknisk plattform og tilrettelagt for integrasjon med kirkens intranett som ble lansert senere i 2015.

Fra 2014 er alle landets menigheter er med i reformarbeidet. De aller fleste er ferdig med den treårige fasen med utvikling av lokal plan. Nå skal planene gjennomføres og trosopplæringsarbeidet videreutvikles slik at alle barn og unge i alderen 0-18 år får et godt tilbud i sin menighet.

Her er de viktigste endringene fra verktøyet som ble brukt t.o.m 2014:

1. OPPLEVELSE:

 • Nytt design – bedre oversikt og enklere navigasjon
 • Et raskere og mer driftssikkert system
 • Bruk mobiltelefon eller nettbrett til å administrere din lokale plan eller rapporter på tiltak (f.eks på bussen hjem etter endt gjennomført tiltak).
 • Oppdaterte og detaljerte veiledningstekster som skal gjøre det lettere å lage og rapportere tiltak på mest mulig korrekt måte

2. INTEGRASJON:

 • Felles innlogging med Den norske kirkes intranett. Intranettbrukerne vil blant annet få tilgang til arbeidsrom. Samarbeid kan da skje innad eller på tvers av enheter, eller mellom bispedømmet og enhetene. Fra 1. januar 2018 har alle ansatte i Den norske kirke gratis tilgang til intranettet.
 • Planverktøyet er koblet mot medlemsregisteret, slik at antall i aldersgruppene vises automatisk når du skal planlegge og rapportere et tiltak. Fordi målgruppetallene hentes fra medlemsregisteret på soknenivå er det ikke mulig å rapportere for mindre målgrupper enn dette (se også veiledningen punkt 3). Husk å oppdatere dåpstall før rapportering!

3. PLAN:

 • Ny plan for hvert år – for at du kan planlegge for neste år mens du gjennomfører tiltak i år lager du nå en kopi at årets plan og oppretter neste års plan når det passer for deg (etter 1. september) (se punkt 9 i veiledningen).

TILTAKSBESKRIVELSE:

 • Sett tiltak i passiv om du ikke planlegger å gjennomføre dem i år. Hvis tiltaket av forskjellige grunner har blitt avlyst  rapporteres det i tiltaksrapporten (se punkt 10 veiledningen).
 • Fellestiltak kan lages i et av de samarbeidende soknenes plan, og legges dermed automatisk inn i alle samarbeidende sokns planer (se punkt 7 i veiledningen).

ARBEID MED TILTAK:

 • Enkel og oversiktlig måte å kopiere tiltak mellom planer i enheten (se punkt 11 veiledningen).
 • Systemet er laget slik at dersom to brukere er inne i samme tiltak, vil det komme en melding når den første lagrer, og hvem dette er.(se punkt 8 i veiledningen)

4. RAPPORTERING

TILTAKSRAPPORTER:

 • Full kontroll på hvor langt du har kommet med rapportering, ved hjelp av fargekoder som beskriver fremdriften.
 • Fellestiltak rapporteres i ett av de samarbeidende sokns tiltaksrapporter, men rapporten legges i alle samarbeidende sokns årsrapport. Tall legges inn pr menighet, ikke samlet, for bedre oversikt på soknenivå.
 • Tiltak som har flere aldersgruppen som målgruppe kan nå rapporteres pr årskull, for mer korrekt statstikk (se punkt 6 i veiledningen).

ÅRSRAPPORT:

 • Det rapporteres samlet for alle sokn i enheten i årsrapporten. Tiltakene rapporteres for seg. Utskrift av årsrapport er tilgjengelig på soknenivå.
 • Når enhetene inneholder flere sokn er det mulig å ta utskrift av tiltak og rapporter pr.sokn.

5. RÅDATA:

 • Et helt nytt rådatasøk gjør det mulig for deg å hente ut alle tall i din menighet og din enhet.

6. UTSKRIFT:

 • Oversiktlige PDF- og Excel-utskrifter. NB: Har enheten nynorsk som målform vil dette synes i utskrifter.

7. BRUKERVEILEDNING:

 

Sist oppdatert 30. november 2017